1. Corrigo usluge dodatnog jamstva se u donjem tekstu spominju kao „Usluga“.
 2. Usluga se može registrirati isključivo na proizvode kupljene u Republici Hrvatskoj, a izvršenje Usluga je ograničeno na teritorij Republike Hrvatske.
 3. Uslugu nije moguće kupiti i registrirati za proizvod kojem je isteklo tvorničko jamstvo.
 4. Usluga ne pokriva:
 • kvarove na baterijama i akumulatorima,
 • kvarove na potrošnom materijalu i dijelovima koji se troše redovnom uporabom (npr. tinte, toneri, grijač, …) i/ili na dodacima koji nisu dio osnovnog proizvoda,
 • bilo kakvu vrstu fizičkog oštećenja,
 • kvarove uzrokovane nenamjenskom upotrebom ili nemarom korisnika,
 • kvarove uzrokovane vanjskim faktorima poput udara groma, požara, poplava i sl.,
 • anomalije koje ne utječu znatnije na rad proizvoda, npr. kozmetičke nesavršenosti kao što je promjena ili istrošenost boje kućišta i slična oštećenja na proizvodu.
 1. Usluga nije prenosiva i vrijedi samo za proizvod za koji je registrirana.
 2. Naknada za slučaj totalne štete u gotovini nije moguća, proizvod se popravlja ili, u slučaju nemogućnosti popravka, mijenja za proizvod istih ili boljih tehničkih karakteristika, prema procjeni ovlaštenog servisa.
 3. Svim ponuđenim Uslugama moguće je produžiti jamstvo na proizvod do maksimalno 48 mjeseci, računajući od datuma kupovine. Iznimno, u slučaju akcija ili dodatnih promocija jamstvo se može produžiti do maksimalno 60 mjeseci.
 4. Jamstva proizvođača vrijede kao primarna jamstva, kao i sva druga jamstva ili ugovorne obaveze trećih osoba.
 5. U slučaju štete, ostala se osiguranja terete kao prva (npr. ako je osigurana nekretnina i pokretnine u njoj, šteta na računalu, TV-u i sl. se najprije pokriva iz tog osiguranja, a razliku do realne štete nadoknađuje Corrigo). U slučaju oštećenja proizvoda kojeg prouzroči treća osoba, prvo se šteta namiruje iz police osiguranja treće osobe, a moguću razliku nadoknađuje Corrigo.
 6. Kod zamjene proizvoda, nakon što korisnik primi zamjenski proizvod, neispravan proizvod, zajedno sa svom dodatnom opremom, postaje vlasništvo ovlaštenog servisa koji je izvršio zamjenu.
 7. Uobičajena istrošenost i postupno slabljenje kvalitete rada proizvoda ne smatraju se neispravnošću ni štetom te kao takve nisu pokriveni ovom Uslugom.
 8. Softverski problemi i podešavanje proizvoda nisu predmet jamstva te se takve usluge dodatno naplaćuju.
 9. Ova Usluga ne pokriva naknadno kupljenu opremu i dodatke.
 10. Naknade za posljedičnu štetu, štetu na imovini te štetu na priključenoj dodatnoj opremi, nisu pokrivene ovom Uslugom.
 11. Stručne osobe koje obavljaju radove poput isporuka, ugradnja, nadogradnja i slično, odgovorni su za svoj rad.
 12. Kako bi se izbjegla zlouporaba Usluge, Corrigo Total i Corrigo Accidental usluge su ograničene na maksimalno dvije intervencije godišnje.
 13. Ako se u vremenu dok traje Usluga, proizvod zamijeni (npr. u jamstvu proizvođača), Usluga vrijedi i za novi proizvod do isteka trajanja Usluge koja je kupljena za originalni proizvod.
 14. Usluga vrijedi isključivo uz predočenje računa za proizvod i Uslugu.
 15. U slučaju kvara, trajanje Usluge se produljuje za vrijeme trajanja popravka proizvoda, tj. onoliko koliko je korisnik bio lišen korištenja proizvoda.
 16. Davatelj Usluge (MR servis d.o.o.) zadržava pravo procjene da li je opće ili specifično stanje uređaja faktor koji je doprinio manifestiranom kvaru/kvarovima, te u tom slučaju može odbiti pokriti troškove popravka.
 17. Davatelj Usluge (MR servis d.o.o.) daje korisniku uređaja dodatno ograničeno jamstvo u skladu sa identičnim jamstvom kakvo daje proizvođač proizvoda osim u slučaju gdje je drugačije navedeno u općim uvjetima Corrigo jamstva.
 18. Prijave kvara se mogu izvršiti isključivo na način definiran u opisu Usluge.

 

Usluga mora biti registrirana za vrijeme trajanja tvorničkog jamstva i na reklamirani proizvod, u suprotnom nije važeća! Uslugu nije moguće naknadno registrirati!

 

Prijava kvara

Nadamo se da će Vas uređaj za koji ste registrirali ovo produženo jamstvo uredno služiti te da nećete imati nikakvih tehničkih problema u radu s istim. Ukoliko ipak dođe do kvara na uređaju, molimo Vas da ga prijavite na jedan od kontakata navedenih ispod.

U slučaju kvara i slanja uređaja na servis, registracijsku potvrdu obavezno priložite uz uređaj.

Usluga vrijedi isključivo uz predočenje računa za kupljeni uređaj i Corrigo dodatno jamstvo a čiji podaci odgovaraju podacima na aktiviranoj usluzi.

 

Registraciju ili prijavu kvara možete izvršiti:

1  Popunjavanjem WEB obrazca
2  e-mailom na: info@corrigo.hr 
3  Fax-om na broj: 01/3654 982
4  Telefonom (samo za prijavu kvara): 01/6401 111
5  Poštom: MR servis d.o.o. (za Corrigo), Dugoselska cesta 5. 10372 Rugvica

 

 

Lokacije servisaPopis lokacija s radnim vremenima i kontaktima AnketaOcijenite nas i napišite recenziju o zadovoljstvu našim uslugama i proizvodima Rezervni dijeloviPotražite rezervne dijelove za svoje računalo, TV / Audio i bijelu tehniku